Adatkezelési Tájékoztató

Bevezetés

Az Enterprise Communications Magyarország Kft. lépéseket tesz annak biztosítása érdekében,
hogy az érintett személyes adatainak – mint például az érintett neve, címe, e-mail címe és
telefonszáma – feldolgozása mindig összhangban legyen az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 Rendeletével és minden egyéb vonatkozó törvénnyel és jogszabállyal. Az Adatvédelmi
nyilatkozat által az Enterprise Communications Magyarország Kft. közzé teszi az általa gyűjtött,
használt és feldolgozott személyes adatok természetét, körét és célját. Ezenkívül, az érintettek az
Adatvédelmi nyilatkozatból tájékozódhatnak az őket megillető jogokról.

Az adatvédelem kiemelkedő fontosságú az Enterprise Communications Magyarország Kft.
vezetősége és alkalmazottai számára, ezért szervezetként számos technikai és szervezeti
intézkedést vezettünk be az Enterprise Communications Magyarország Kft. honlapján és
aldomainjein keresztül gyűjtött, használt és feldolgozott személyes adatok biztonságos
védelmének biztosítása érdekében.

Az Enterprise Communications Magyarország Kft. honlapja és aldomainjei használata lehetséges a
személyes adatok megadása nélkül, azonban ha az érintett különféle szolgáltatásokat szeretne
igénybe venni a webhelyeken, például az online vásárlást, szükség lehet a személyes adatok
gyűjtésére és feldolgozására. Ha a személyes adatok gyűjtése és feldolgozása szükségessé válik és
a feldolgozásnak nincs jogalapja, az Enterprise Communications Magyarország Kft. az érintett
hozzájárulását fogja kérni. A személyes adatok biztonságának biztosítása érdekében bevezetett
technikai és szervezeti intézkedések ellenére az interneten alapuló adatátvitel alapvetően
biztonsági hiányosságokkal járhat, így az abszolút védelem nem biztosítható. Ez okból minden
érintett szabadon továbbíthatja a személyes adatokat más eszközök, pl. telefon felhasználásával is.

Meghatározások

Személyes adat: A személyes adat kifejezés utal az azonosított vagy azonosítható természetes
személyre vonatkozó bármely információra.

Érintett: Az érintett bármelyik azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek a
személyes adatait az adatfeldolgozásért felelős adatkezelő feldolgozza.

Adatkezelés: Adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon végzett bármely művelet
vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás,
megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása
céljából.

Profilalkotás: Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során
a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők
értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz,
személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási
helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Álnevesítés: Az álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek
következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a
személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további
információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy
azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet
kapcsolni.

Adatkezelő: Az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozásért felelős adatkezelő az a természetes vagy jogi
személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok
kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés
céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: Az Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett: A Címzett az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett
adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak
megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatások alapuló és
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül
kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Az Adatkezelő adatai

Enterprise Communications Magyarország Kft.
Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 117-119. – Váci Greens, A épület
Cégjegyzékszám: 01 09 875754
Telefon: +36 1 471 2400; telefax: +36 1 471 2402
Adatvédelemmel kapcsolatban kijelölt kapcsolattartó: Kátai Anita
E-mail: info@enterprisegroup.hu

Sütik

Az Enterprise Communications Magyarország Kft. honlapja és aldomainjei sütiket használnak. A
sütik olyan szöveges fájlok, amelyek az internetes böngészőn keresztül a számítógépes
rendszerben tárolódnak. Számos süti úgynevezett cookie-azonosítót tartalmaz. A cookie-azonosító
az adott süti egyedi azonosítója. Olyan karaktersorkódból áll, amely alapján az internetes oldalak
és a kiszolgálók hozzárendelhetők az adott böngészőhöz, amelyben a süti eltárolásra került. Ez
lehetővé teszi a meglátogatott internetes oldalak és kiszolgálók számára, hogy megkülönböztessék
az adott böngészőt más sütiket tartalmazó egyéb internetes böngészőktől. Egy adott internetes
böngésző felismerhető és azonosítható az egyedi cookie-azonosító segítségével.

A sütik használatával az Enterprise Communications Magyarország Kft. felhasználóbarátabb
szolgáltatásokat tud nyújtani a weboldal felhasználói számára, amik a sütik beállítása nélkül nem
lennének lehetségesek. A sütik segítségével lehetőség van a weboldalunkon található információk
és ajánlatok a felhasználó igényei szerinti optimalizálására. A sütik lehetővé teszik számunkra, hogy
– amint azt korábban említettük – felismerjük honlapunk felhasználóit. Az ilyen felismerés célja,
hogy megkönnyítse a felhasználók számára honlapunk használatát. A sütiket használó
felhasználóknak pl. nem kell hozzáférési adatokat megadniuk minden egyes alkalommal, amikor a
weboldalra lépnek, mert azt a weboldal elvégzi helyettük és így a süti eltárolódik a felhasználók
számítógépes rendszerében. Egy másik példa erre az online bolton belüli kosárhoz kapcsolódó süti.
Az online bolt a sütin keresztül megjegyzi azokat a termékeket, amelyeket a vásárló a virtuális
bevásárlókocsiba helyezett.

Az érintett bármikor megakadályozhatja a sütihasználatot weboldalunkon keresztül az
internetböngésző megfelelő beállítása által és így véglegesen megtagadhatja a sütik használatát.
Továbbá, a már beállított sütik bármikor törölhetők az internetböngésző vagy más
szoftverprogramok segítségével. Erre lehetőség van minden népszerű internetböngészőben. Ha az
érintett kikapcsolja a sütik használatát az internetböngészőjében, weboldalunk nem minden
funkciója lesz használható teljes mértékben.

Általános adatok és információk gyűjtése

Az Enterprise Communications Magyarország Kft. honlapja és aldomainjei számos általános adatot
és információt gyűjtenek össze, amikor az érintett vagy az automatizált rendszer bejelentkezik a
weboldalra. Ezek az általános adatok és információk a kiszolgáló naplófájljaiban kerülnek tárolásra.
Begyűjtésre kerülhetnek (1) a használt böngésző típusok és verziók, (2) a hozzáférő rendszer által
használt operációs rendszer, (3) a weboldal, ahonnan a hozzáférő rendszer eléri honlapunkat (ún.
refererek), (4) aloldalak, (5) az internetes oldal elérésének dátuma és ideje, (6) az internetprotokoll
cím (IP-cím), (7) a hozzáférő rendszer internetszolgáltatója, és (8) minden más hasonló adat és
információ, amelyet fel lehet használni az információs technológiai rendszereink elleni támadások
esetén.
A fent említett általános adatok és információk felhasználása során az Enterprise Communications
Magyarország Kft. nem von le következtetéseket az érintettről. Ezekre az információkra inkább
azért van szükség, hogy (1) biztosítsuk weboldalunk helyes tartalmát, (2) optimalizáljuk
weboldalunk tartalmát és hirdetését, (3) biztosítsuk informatikai rendszereink és
honlaptechnológiánk hosszú távú működőképességét, és (4) a bűnüldözési hatóságok
rendelkezésére bocsáthassuk a büntetőeljáráshoz szükséges információkat számítógépes támadás
esetén. Ezért az Enterprise Communications Magyarország Kft. statisztikailag elemzi az anonim
módon gyűjtött adatokat és információkat, azzal a céllal, hogy növeljük vállalkozásunk
adatvédelmét és adatbiztonságát és biztosítsuk az általunk feldolgozott személyes adatok
optimális szintű védelmét. A kiszolgáló naplófájljainak névtelen adatai külön-külön tárolódnak az
érintett által biztosított összes személyes adat vonatkozásában.

Regisztráció honlapunkon

Az érintettnek személyes adatainak rendelkezésre bocsátásával lehetősége van regisztrálni az
Enterprise Communications Magyarország Kft. honlapján és aldomainjein. Az, hogy mely
személyes adatok kerülnek továbbításra az adatkezelőhöz a regisztrációhoz használt megfelelő
bemeneti maszk határozza meg. Az érintett által bevitt személyes adatokat az adatkezelő kizárólag
belső használatra és saját célra gyűjti és tárolja. Az adatkezelő kérheti az adatok átvitelét egy vagy
több adatfeldolgozóhoz (pl. csomagszolgálat), amelyek a személyes adatokat szintén az
adatkezelőnek tulajdonítható, belső célra használja fel.
Az adatkezelő honlapján történő regisztrációval eltárolásra kerül az internetszolgáltató (ISP) által
kiosztott és az érintett által használt IP-cím, valamint a regisztráció dátuma és időpontja is. Ezen
adatok tárolása azon a háttéren alapul, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy megakadályozzuk
szolgáltatásaink visszaélésszerű használatát és szükség esetén lehetővé tegyük az elkövetett
bűncselekmények kivizsgálását. Emiatt az adatok tárolása szükséges az adatkezelő biztosítása
szempontjából. Ezeket az adatokat nem továbbítják harmadik feleknek, kivéve, ha törvényi
kötelezettség vonatkozik az adatok átadására vagy ha az átruházás büntetőeljárás célját szolgálja.
Az érintett regisztrálása – a személyes adatok önkéntes megjelölésével – lehetővé teszi az
adatkezelő számára, hogy olyan tartalmakat vagy szolgáltatásokat kínáljon az érintett számára,
amelyek az adott ügy jellege miatt kizárólag regisztrált felhasználók számára ajánlható fel. A
regisztrált személyek bármikor módosíthatják a regisztráció során megadott személyes adataikat,
vagy teljesen törölhetik azokat az adatkezelő adatállományából. Az adatkezelő kérésre minden
esetben tájékoztatást ad minden egyes érintettnek arra vonatkozóan, hogy milyen személyes
adatokat tárol az érintettről. Továbbá, az adatkezelő az érintett kérésére vagy jelzésére kijavítja
vagy törli annak személyes adatait, amennyiben azokra nem vonatkozik kötelező tárolási
kötelezettség. E tekintetben az adatkezelő minden alkalmazottja kapcsolattartó személyként áll az
érintett rendelkezésére.

Feliratkozás hírlevelünkre

Az Enterprise Communications Magyarország Kft. honlapján és aldomainjein a felhasználók
lehetőséget kapnak céges hírlevélre való feliratkozásra. Az erre a célra használt bemeneti maszk
határozza meg, milyen személyes adatok kerülnek továbbításra, illetve mikor került megrendelésre
a hírlevél az adatkezelőtől.

Az Enterprise Communications Magyarország Kft. rendszeresen tájékoztatja ügyfeleit és üzleti
partnereit a vállalati ajánlatokról szóló hírlevél segítségével. A vállalati hírlevelet az érintett csak
abban az esetben kaphatja meg, ha (1) az érintett rendelkezik érvényes e-mail címmel és (2) az
érintett regisztrálja magát a hírlevél kézbesítőlistájára. Egy megerősítő e-mail küldünk az érintett
által először regisztrált, a hírlevelek kézbesítésére szolgáló e-mail címre, jogi okokból, a kettős
bevezetési eljárás során. A megerősítő e-mail célja annak igazolása, hogy az e-mail cím
tulajdonosa, mint adatalany jogosult-e a hírlevél fogadására. A hírlevélre való regisztrálás során
tároljuk továbbá a számítógépes rendszerre vonatkozóan az internetszolgáltató (ISP) által kiosztott
és az érintett által a regisztrációkor használt IP-címet, valamint a regisztráció dátumát és
időpontját. Ezen adatok begyűjtésére azért van szükség, hogy megérthessük az érintett e-mail
címének későbbi időpontban történő (esetleges) visszaélésszerű használatát, és ezért az
adatkezelő jogi védelmét szolgálja.

A hírlevélre való regisztráció részeként begyűjtött személyes adatokat kizárólag hírlevelünk
küldésére használjuk fel. Ezenkívül, a hírlevélre feliratkozókat e-mailben is tájékoztathatjuk,
amennyiben ez a hírlevél szolgáltatás vagy a szóban forgó regisztráció működéséhez szükséges,
amire sor kerülhet a hírlevél ajánlat módosítása esetén vagy a technikai körülmények
megváltozása esetén. A hírlevél szolgáltatás által gyűjtött személyes adatok nem kerülnek átadásra
harmadik felek számára. A hírlevelünkre való feliratkozás bármikor felmondható az érintett által. A
személyes adatok tárolásához való hozzájárulás, amit az érintett a hírlevélre való feliratkozáskor
adott, bármikor visszavonható. Minden hírlevél tartalmaz egy, a hozzájárulás visszavonására
szolgáló hivatkozást. A hírlevélről való leiratkozás lehetséges továbbá bármikor közvetlenül az
adatkezelő weboldalán vagy a felmondás más módon történő továbbításával az adatkezelőnek.

Hírlevélkövetés

Az Enterprise Communications Magyarország Kft. hírlevelei nyomkövetési képpontokat
tartalmaznak. A nyomkövetési képpont az egy az ilyen e-mailekben beágyazott miniatűr grafika,
amelyet HTML formátumban küldenek a naplófájlok rögzítése és elemzése céljából. Ez lehetővé
teszi az online marketing kampányok sikerének vagy kudarcának statisztikai elemzését. A
beágyazott nyomkövetési képpont alapján az Enterprise Communications Magyarország Kft.
láthatja, az érintett mikor nyitotta meg az adott e-mailt és az e-mailben található hivatkozások
közül melyik hivatkozásokat nyitotta meg.

A hírlevelekben szereplő nyomkövetési képpontokban összegyűjtött személyes adatokat az
adatkezelő a hírlevélküldés optimalizálása, valamint a jövőbeni hírlevelek tartalmának az érintett
érdekeltségéhez történő még jobb hozzáigazítása céljából tárolja és elemzi. Ezek a személyes
adatok nem kerülnek átadásra harmadik felek számára. Az érintettek bármikor visszavonhatják a
kettős visszaigazolási eljárás során adott hozzájárulásokat. A visszavonást követően az adatkezelő
törli ezeket a személyes adatokat. Az Enterprise Communications Magyarország Kft. a hírlevélről
való leiratkozást automatikusan a hozzájárulás visszavonásaként kezeli.

Kapcsolat a weboldalon keresztül

Az Enterprise Communications Magyarország Kft. honlapja és aldomainjei olyan információkat
tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik gyors elektronikus kapcsolat felvételét a vállalattal, mint
például a webes csevegést vagy a közvetlen kommunikációt, beleértve az úgynevezett elektronikus
levelezés általános címeit (e-mail címeket). Ha az érintett e-mailen vagy kapcsolatfelvételi űrlapon
keresztül veszi fel a kapcsolatot az adatkezelővel, az érintett által továbbított személyes adatok
automatikusan tárolódnak. Az érintett által önkéntes alapon az adatkezelőnek továbbított
személyes adatokat adatfeldolgozás vagy az érintettel való kapcsolattartás céljából tárolják. Ezek a
személyes adatok nem kerülnek átadásra harmadik felek számára.

Hozzászólás a blogon

Az Enterprise Communications Magyarország Kft. blogja lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy
kiegészítő hozzászólásokat töltsenek fel az egyes bejegyzések vonatkozásában. A blog egy
internetalapú, nyilvánosan hozzáférhető portál, amelyen keresztül egy vagy több bloggernek vagy
web-bloggernek nevezett személy cikkeket tölthet fel vagy leírhatja gondolatait egy úgynevezett
blogbejegyzés formájában. A blogbejegyzésekhez általában harmadik személyek hozzászólásokat
fűzhetnek.

Ha az érintett hozzászólást tölt fel a weboldalon közzétett bloghoz, megőrzésre és közzétételre
kerülnek az érintett által feltöltött hozzászólások is, valamint a hozzászólás dátumára és az érintett
által választott felhasználóra (álnévre) vonatkozó információk is. Ezenkívül, az internetszolgáltató
(ISP) által az érintetthez rendelt IP-cím szintén naplózásra kerül. Az IP-cím tárolása biztonsági
okokból történik, és abban az esetben kerül felhasználásra, ha az érintett az adott hozzászóláson
keresztül megsérti harmadik felek jogait vagy illegális tartalmat tesz közzé. Ezen személyes adatok
tárolása, ezért az adatkezelő saját érdeke, hogy jogsértés esetén felmenthesse magát a felelősség
alól. A begyűjtött személyes adatok nem kerülnek átadásra harmadik felek számára, kivéve, ha az
átadást törvény írja elő vagy az adatkezelő védelmének célját szolgálja.

A személyes adatok szokásos törlése és blokkolása

Az Enterprise Communications Magyarország Kft. kizárólag a begyűjtés céljának eléréséhez
szükséges időszak alatt dolgozhatja fel és tárolhatja az érintett személyes adatait, amely lejárta
után pedig köteles a személyes adatokat felülvizsgálni és azokat archiválni vagy törölni.

Az érintett jogai

A megerősítéshez való jog:
Az európai jogalkotó minden érintett számára biztosítja a jogot arra, hogy számára az Enterprise
Communications Magyarország Kft. tájékoztatást adjon arról, hogy az őt érintő személyes adatok
feldolgozás alatt vannak-e. Ha az érintett gyakorolni kívánja a megerősítéshez való jogát, bármikor
felveheti a kapcsolatot az Enterprise Communications Magyarország Kft. bármely alkalmazottjával.

Hozzáférési jog:
Az európai jogalkotó minden érintett számára biztosítja a jogot arra, hogy kérésére az Enterprise
Communications Magyarország Kft. ingyenes információt adjon a tárolt személyes adatairól és
másolatot kapjon ezekről az információkról. Továbbá, az európai irányelvek és rendeletek az
érintett számára biztosítják az alábbi információkhoz való hozzáférést:

az adatkezelés céljai;

az érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a
nemzetközi szervezeteket;

adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges,
ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen;

a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
az általános adatvédelmi rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált
döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az
alkalmazott logikára és arra vonatkozó elérhető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen
jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Továbbá, ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra
vonatkozóan. Ebben az esetben az érintettnek joga van tájékoztatást kapni a továbbítással
kapcsolatos biztosítékokról.

Ha az érintett gyakorolni kívánja a hozzáférési jogát, bármikor felveheti a kapcsolatot az Enterprise
Communications Magyarország Kft. bármely alkalmazottjával.

A helyesbítéshez való jog:
Az európai jogalkotó minden érintett számára biztosítja a jogot arra, hogy kérésére az Enterprise
Communications Magyarország Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra,
hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését.

Ha az érintett gyakorolni kívánja a helyesbítéshez való jogát, bármikor felveheti a kapcsolatot az
Enterprise Communications Magyarország Kft. bármely alkalmazottjával.

A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog):
Az európai jogalkotó minden érintett számára biztosítja a jogot arra, hogy kérésére az Enterprise
Communications Magyarország Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes
adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll,
amennyiben a feldolgozás már nem szükséges:

A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték.
Az érintett visszavonja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a
9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja.

Az érintett az általános adatvédelmi rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az
adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21.
cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen.

A személyes adatokat jogellenesen kezelték.

A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A személyes adatok gyűjtésére az általános adatvédelmi rendelet 8. cikk (1) bekezdésében
említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került
sor.

Ha valamelyik a fenti okokból fennáll és az érintett kérni kívánja az Enterprise Communications
Magyarország Kft. által tárolt személyes adatainak törlését, bármikor felveheti a kapcsolatot az
adatkezelő bármely alkalmazottjával. Az Enterprise Communications Magyarország Kft.
alkalmazottja haladéktalanul gondoskodik arról, hogy a törlési kérelem azonnal teljesüljön.

Amennyiben az Enterprise Communications Magyarország Kft. személyes adatokat nyilvánosságra
hozott és a 17. cikk (1) bekezdése értelmében köteles törölni a személyes adatokat, az Enterprise
Communications Magyarország Kft. – a rendelkezésre álló technológia és a megvalósítás
költségeinek figyelembe vételével – ésszerű lépéseket tesz, beleértve a technikai intézkedéseket
is, hogy tájékoztassa a személyes adatokat feldolgozó többi adatkezelőt arról, hogy az érintett kéri
az ilyen személyes adatokra mutató valamennyi hivatkozásnak vagy az ilyen személyes adatok
valamennyi másolatának vagy replikációjának törlését ezektől az adatkezelőktől, amennyiben a
feldolgozás nem szükséges. Az Enterprise Communications Magyarország Kft. alkalmazottai az
adott esetekben gondoskodnak a szükséges intézkedésekről.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az európai jogalkotó minden érintett számára biztosítja a jogot, hogy kérésére az adatkezelő
korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását.

Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az érintett az általános adatvédelmi rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az
adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra
nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival
szemben.

Ha a fent említett feltételek egyike teljesül, és az érintett kérni kívánja a PARTNER XXX által tárolt
személyes adatok feldolgozásának korlátozását, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatkezelő
bármely alkalmazottjával. Az Enterprise Communications Magyarország Kft. alkalmazottja
gondoskodik a feldolgozás korlátozásáról.

Az adathordozhatósághoz való jog:

Az európai jogalkotó minden érintett számára biztosítja a jogot arra, hogy a rá vonatkozó, általa az
Enterprise Communications Magyarország Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Az érintett jogosult arra,
hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az
adatkezelő, amelynek a személyes adatkat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az
általános adatvédelmi rendelet 6 .cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének
a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen
alapul és az adatkezelés automatizált módon történik, feltéve, hogy az adatfeldolgozás nem
szükséges közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlása keretében
végzett feladat végrehajtásához.Továbbá, az általános adatvédelmi rendelet 20 cikk (1) bekezdése szerinti adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható és ha nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog érvényesítése érdekében az érdekelt bármikor felveheti a
kapcsolatot az Enterprise Communications Magyarország Kft. bármelyik alkalmazottjával.

A tiltakozáshoz való jog:

Az európai jogalkotó minden érintett számára biztosítja a jogot arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az általános adatvédelmi rendelet
6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az Enterprise Communications Magyarország Kft. a személyes adatokat nem
kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelés az Enterprise Communications Magyarország Kft. által közvetlen
üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá
vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is,
amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik az Enterprise
Communications Magyarország Kft. felé a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében
történő kezelése ellen, akkor az Enterprise Communications Magyarország Kft. a személyes
adatokat a továbbiakban e célból nem kezelheti.

Továbbá, ha a személyes adatok kezelésére az Enterprise Communications Magyarország Kft. által
az általános adatvédelmi rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és
történelmi kutatás célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját
helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen,
kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

A tiltakozáshoz való jog érvényesítése érdekében az érdekelt bármikor felveheti a kapcsolatot az
Enterprise Communications Magyarország Kft. bármelyik alkalmazottjával. Továbbá, az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a
2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló
automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás:

Az európai jogalkotó minden érintett számára biztosítja a jogot arra, hogy ne terjedjen ki rá az
olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya,
amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, kivéve, ha a
döntés (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges, vagy (2) meghozatalát az Enterprise Communications Magyarország Kft.-re
alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és
szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is
megállapít, vagy (3) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Ha a döntés (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése
érdekében szükséges, vagy (2) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul, az Enterprise
Communications Magyarország Kft. köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak,
szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a
jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a
döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Ha az érintett gyakorolni kívánja az automatizált döntéshozatalra vonatkozó jogait, bármikor
felveheti a kapcsolatot az Enterprise Communications Magyarország Kft. bármelyik
alkalmazottjával.

A hozzájárulás visszavonásához való jog:

Az európai jogalkotó minden érintett számára biztosítja a jogot arra, hogy bármikor visszavonja
hozzájárulását a személyes adati feldolgozásához.

Ha az érintett gyakorolni kívánja a hozzájárulás visszavonásához való jogát, bármikor felveheti a
kapcsolatot az Enterprise Communications Magyarország Kft. bármelyik alkalmazottjával.

Adatvédelmi rendelkezések és a Google Analytics alkalmazása és használata

Ezen a weboldalon és aldomainjeinken az adatkezelő integrálta a Google Analytics elemeit
(anonimizáló funkcióval). A Google Analytics egy webes elemzési szolgáltatás.– A webes elemzés a
weboldalak látogatóinak viselkedésével kapcsolatos adatok beszedése, gyűjtése és elemzése. A
webes elemző szolgáltatás többek között adatokat gyűjt össze a webhelyről, amelyről az adott
személy jött (úgynevezett referer), melyik aloldalakat látogatta meg, illetve milyen gyakorisággal
és milyen hosszan nézett egy aloldalt. A webes elemzést elsősorban a weboldal optimalizálására és
internetes hirdetések költség-haszon elemzésének elvégzésére használják.

A Google Analytics üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA
94043-1351, Egyesült Államok.

A webes elemzéshez a Google Analytics segítségével az Enterprise Communications Magyarország
Kft. a “_gat. _anonymizeIp” alkalmazást használja. Ennek az alkalmazásnak a segítségével az
érintett internetes kapcsolatának IP-címét a Google lerövidíti és anonimizálja, ha weboldalainkat
az Európai Unió valamely tagállamából vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáshoz
tartozó más államból érik el.

A Google Analytics elem célja webhelyünk forgalmának elemzése. A Google az összegyűjtött
adatokat és információkat többek között weboldalunk használatának kiértékelésére és a
weboldalainkon történő tevékenységeket kimutató online jelentések elkészítésére, valamint
internetes oldalunk használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatás részünkre történő biztosítására
használja.

A Google Analytics sütiket helyez el az érintett informatikai rendszerére. A sütik meghatározását a
fentiekben ismertetjük. A sütik beállításával a Google engedélyt kap honlapunk használatának
elemzésére. Az adatkezelő által működtetett és a Google Analytics elemet integráló internetes
oldal aloldalainak egyikére való belépéssel az érintett informatikai rendszerén található
internetböngésző automatikusan továbbítja az adatokat a Google számára a Google Analytics
online hirdetések és jutalékok elszámolása elemen keresztül. A fenti technikai eljárás során a
Google vállalat tudomást szerez az olyan személyes információkról, mint az érintett, a Google-t
kiszolgáló IP-címe, többek között a látogatók és kattintások eredetének megismerése és későbbi
jutalékszerződések létrehozása céljából.

A sütiket olyan személyes adatok tárolására használják, mint például a hozzáférési idő, a
hozzáférés helyszíne és a weboldalunk látogatásainak gyakorisága az érintett által. Az internetes
oldalunk minden egyes látogatása során az ilyen személyes adatok, beleértve az érintett által
használt internetes hozzáférés IP-címét, átadásra kerülnek az Amerikai Egyesült Államokba, a
Google-nak. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A
Google a technikai eljárás során összegyűjtött adatokat átadhatja harmadik feleknek.

Az érintett – mint azt korábban említettük – jogosult bármikor megakadályozni a sütik használatát
a weboldalunkon az általa használt internetböngésző megfelelő beállításával és ezzel véglegesen
megtagadni a sütik használatát. Az alkalmazott internetböngésző ilyen beállítása megakadályozza
a Google Analytics számára is, hogy sütiket alkalmazzon az érintett informatikai rendszerén.
Ezenkívül a Google Analytics által már használt sütik is bármikor törölhetők az internetböngészőn
vagy más szoftveren keresztül.

Továbbá, az érintettnek lehetősége van arra, hogy kifogást emeljen a Google Analytics által
létrehozott, a weboldal használatával kapcsolatos adatok gyűjtése ellen, valamint ezen adatok
feldolgozása ellen a Google által, valamint lehetősége van ezek kizárására. E célból az érintettnek
le kell töltenie és telepítenie kell egy böngészőbővítményt a
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout hivatkozásról. Ez a böngészőbővítmény egy JavaScripten keresztül közli a Google Analytics-al, hogy az internetes oldalak látogatásával kapcsolatos
semmilyen adat és információ nem kerülhet továbbításra a Google Analytics felé. A
böngészőbővítmény telepítését a Google a hozzájárulás visszavonásaként értékeli. Ha az érintett
informatikai rendszere később törlésre, formázásra vagy ismételt telepítésre kerül, az érintettnek
újra telepítenie kell a böngészőbővítményt a Google Analytics letiltása érdekében. Ha az érintett
vagy az érintett hatáskörébe tartozó bármely más személy eltávolítja vagy letiltja a
böngészőbővítményt, lehetőség van a böngészőbővítmény ismételt telepítésének vagy újra
aktiválásának elvégzésére.

További információk és a Google vonatkozó adatvédelmi rendelkezései letölthetők a
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ és a
http://www.google.com/analytics/terms/us.html címen.

A Google Analytics-re vonatkozó részletes információk megtalálhatók a https://www.google.com/analytics/ címen.